Pestprotocol

Pestprotocol

Als vereniging zorgen wij voor veilige groepslessen. Voor, tijdens en na de trainingen horen de sportleden zich veilig te voelen. Zowel op fysiek – als op sociaal gebied. Bij de Samensprong mag iedereen zichzelf zijn. Pestgedrag accepteren wij dus NIET.

De Samensprong heeft een pestprotocol dat in werking treedt wanneer het aanspreken op pestgedrag niet voldoende helpt.

Gesignaleerd pestgedrag stoppen

Het bestuur hanteert bij aanhoudend pestgedrag tussen minderjarigen (vanaf 7 jaar) twee formulieren. Het ene formulier (A) is voor het gepeste sportlid en het andere formulier (B) voor het pestende sportlid. Daarin omschrijven beiden concreet de situatie. De pester denkt mee over een oplossing. Onderaan het B-formulier is ruimte voor het beschrijven van een oplossing, gemaakte afspraken en wat de consequentie is wanneer de pester zich hier niet aan houdt. Ook betrekken wij de ouders/verzorgers bij het oplossen van de ongewenste situatie.

Stopt het pestgedrag na het maken van afspraken niet, dan moet het pestende sportlid de vereniging verlaten.

Hier vind je de gehele tekst van het protocol (incl. stappenplan) en de losse invulformulieren:

Word jij gepest?

Word je gepest? Geef het dan zo snel mogelijk door aan je trainer. Dat mag je ook doen wanneer je merkt dat iemand anders wordt gepest. Wil je liever niet dat anderen weten dat jij dit hebt doorgegeven? Laat het weten: dan wordt jouw naam niet genoemd.